Przejdź do treści

O Gminie

Położona w bezpośrednim sąsiedztwie Olsztyna – stolicy Warmii i Mazur – Gmina Dywity zajmuje obszar 161 km2 i zamieszkuje ją ponad 11 tys. osób. Czyste powietrze, zachwycający krajobraz, cisza i spokój, a przy tym dobre skomunikowanie z administracyjnym centrum województwa warmińsko-mazurskiego to główne zalety tego miejsca.

Czytaj więcej

Zapraszamy na sesję absolutoryjną

30.05.2017

Udzielenie absolutorium wójtowi Gminy Dywity za 2016 rok, proinwestycyjne zmiany w budżecie i kwestie związane z przystąpieniem do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – to część spraw, jakimi będą zajmować się radni podczas XXXI sesji Rady Gminy Dywity. Sesja rozpocznie się o godz. 12.30 w środę 31 maja w sali konferencyjnej UG Dywity. Pełny porządek obrad znajduje się w rozwinięciu informacji. Zapraszamy serdecznie wszystkich zainteresowanych.

Porządek obrad:
1. Otwarcie i ustalenie porządku sesji.
2. Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Gminy Dywity.
3. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
4. Przyjecie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 r.
5. Przyjecie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dywity za 2016 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dywity na lata 2017 –2020.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Dywity na 2017 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszar działek o nr ewid. 80/25 i 80/39 w obrębie Dywity, gmina Dywity.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszar działek położonych w sąsiedztwie drogi powiatowej nr 1442N w obrębie Tuławki, gmina Dywity.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszar działek położonych w sąsiedztwie ulicy Barczewskiego w obrębie Dywity, gmina Dywity (dz. nr 8/2, 8/4).
12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszar działek położonych pomiędzy ulicą Polną, a Grzybową w obrębie Dywity, gmina Dywity.
13. Podjecie uchwały w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dywity.
14. Podjecie uchwały zamieniającej uchwałę w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy w zamian za uiszczoną opłatę.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej.
16. Sprawozdanie z realizacji ,,Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za rok 2016”.
17. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2016 gminy Dywity.
18. Sprawy różne.

 

Galeria: