Przejdź do treści

O Gminie

Położona w bezpośrednim sąsiedztwie Olsztyna – stolicy Warmii i Mazur – Gmina Dywity zajmuje obszar 161 km2 i zamieszkuje ją ponad 11 tys. osób. Czyste powietrze, zachwycający krajobraz, cisza i spokój, a przy tym dobre skomunikowanie z administracyjnym centrum województwa warmińsko-mazurskiego to główne zalety tego miejsca.

Czytaj więcej

Usuwania azbestu na terenie Gminy Dywity w 2017 roku

22.03.2017

Osoby fizyczne, rolnicy, stowarzyszenia, wspólnoty mieszkaniowe, czy spółki i kościoły  mogą do 20 kwietnia zgłaszać do Urzędu Gminy w Dywitach wnioski o dotację na usuwanie azbestu. Dofinansowanie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie wynosi do 85% kosztów. Więcej informacji oraz formularz wniosku znajdują się w rozwinięciu informacji.

W związku z ogłoszonym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie konkursem na dofinansowanie działań unieszkodliwiania odpadów i wyrobów zawierających azbest informuję, że do dnia 20.04.2017 r. Urząd Gminy w Dywitach będzie przyjmował Państwa wnioski o dotację.

Dotacja obejmuje trzy zadania:
1. Demontaż i zabezpieczenie pokrycia dachowego lub innych wyrobów zawierających azbest.
2. Transport odpadu niebezpiecznego z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwiania.
3. Unieszkodliwienie poprzez składowanie odpadu niebezpiecznego na składowisku.

Dofinansowanie powyższych działań z WFOŚiGW w Olsztynie wynosi do 85 % kosztów. Pozostałe 15 % oraz zakup i montaż nowych pokryć dachowych, elewacji oraz innych elementów budowlanych leży po stronie właściciela nieruchomości, na której znajdują się wyroby zawierające azbest.
W roku bieżącym przedmiotowe wnioski mogą składać: osoby fizyczne, rolnicy, stowarzyszenia, spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe, rodzinne ogrody działkowe będące we władaniu Polskiego Związku Działkowców, jednostki samorządu terytorialnego i Skarb Państwa, kościoły i związki wyznaniowe oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi, spółki prawa cywilnego i handlowego.
Wnioski wraz załącznikami należy składać na formularzu dostępnym w Urzędzie Gminy w Dywitach w Biurze Obsługi interesanta lub na stronie http://bip.ugdywity.pl/247/Usuwanie_azbestu/ do dnia 20.04.2017r.
Z osobami, które zaklasyfikują się do uzyskania dofinansowania na usuwanie azbestu w roku 2017, Gmina Dywity podpisze stosowne umowy na podstawie których zadanie zostanie rozliczone. Wnioski złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane.
Zadania zgłoszone w 2017 r. będą realizowane pod warunkiem otrzymania przez gminę dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Olsztynie.
Szczegółowe informacje dotyczące dofinansowania w ramach zadania "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dywity" otrzymają Państwo w Referacie Gospodarki Komunalnej pok. Nr 34.

Galeria: